Verkoopvoorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

1.2. Door het sluiten van de koopovereenkomst verzaakt de koper elke toepassing van de bepalingen van zijn algemene of bijzondere voorwaarden, zelfs indien deze bedingen dat zij alleen geldig zijn.

2. Tekeningen en beschrijvingen

De gewichten, afmetingen, vorm, kwaliteit, capaciteit en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen, websites en prijslijsten hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst en ze uitdrukkelijk als bindend bestempelt.

3. Bestellingen

3.1. Een bestelling is slechts geldig na schriftelijke bevestiging door de verkoper.

3.2. Voor de bestellingen van de koper worden alleen de referenties die voorkomen in de catalogi van de verkoper in aanmerking genomen. In geval van vergissing bij de bestelling wordt geen enkele terugzending van goederen aanvaard zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verkoper. Dit geldt trouwens voor alle retours. Bovendien zal een tussenkomst in de kosten aangerekend worden van twintig percent (20%) op de verkoopprijs. Bovendien moet de retour steeds binnen 8 weken na facturatie gebeuren.

3.3. De verkoper behoudt zich het recht voor om op de bestelde hoeveelheden minimumhoeveelheden toe te passen die minstens gelijk zijn aan de kleinste verpakkingseenheid.

4. Verpakking

4.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, worden de prijzen geacht te gelden voor goederen verpakt in standaardverpakking.

4.2. Een extraverpakking (onder andere zeewaardige verpakking) wordt op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de koper voorzien en doorgerekend aan de koper.

5. Overgang van risico

5.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst geschiedt de levering “ex works Wijnegem” (EXW) volgens de Incoterms 2010. De goederen worden in de fabriek van de verkoper verkocht en definitief in ontvangst genomen, zelfs indien zij franco moeten worden verzonden. Onder voorbehoud van artikel 6, gaan eigendom en risico dan over.

5.2. Indien de verkoper op verzoek van de koper is opgetreden om het vervoer of de douaneformaliteiten te regelen, zal hij hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Alle hieruit voortvloeiende kosten zullen worden doorgerekend aan de koper.

5.3. De goederen worden in ieder geval vervoerd op risico van de koper. Indien op uitdrukkelijke schriftelijke vraag van de koper de goederen moeten worden verzekerd voor bewaring en vervoer, zal de verkoper zich hierover ontfermen met doorrekening van de hieruit voortvloeiende kosten en zonder enige aansprakelijkheid.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 5, blijven de goederen eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun verkoopprijs. De verkoper behoudt zich het recht voor de goederen te revindiceren, bij wie ze zich ook mogen bevinden.

6.2. Enige voorschotten, gedeelte van de verkoopprijs, door de koper betaald, kunnen aangewend worden tot compensatie van de door de verkoper geleden schade wegens wanprestatie of andere aan de verkoper verschuldigde sommen.

7. Clausule van overdracht van schuldvordering

In geval van doorverkoop van de goederen, nog steeds eigendom van de verkoper onder artikel 6.1, aan een derde, draagt de koper zijn schuldvorderingen op deze derde over aan de verkoper, onverminderd het recht van de verkoper om de koper, die hoofdelijk gehouden blijft, tot betaling aan te spreken.

8. Leveringstermijnen

8.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, loopt de leveringstermijn vanaf datum van ontvangst en aanvaarding van de bestelling door de verkoper.

8.2. De leveringstermijn loopt nooit tijdens collectieve verlofperioden van de verkoper, noch wanneer de levering verhinderd wordt door overmacht.

8.3. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, is de in de overeenkomst genoemde leveringstermijn slechts een mogelijke raming. Een eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst, een annulatie van een bestelling of enige schadevergoeding.

8.4. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat zij ter beschikking werden gesteld of geleverd door de verkoper, is de verkoper desalniettemin gemachtigd betaling van de factuur en in voorkomend geval vergoeding van alle kosten, inclusief deze van opslag en bewaring, en schade van de koper te vorderen. In de opslag van de goederen wordt door de verkoper voorzien voor rekening en risico van de koper.

8.5. De verkoper is gemachtigd om bestellingen gedeeltelijk te leveren zonder dat de koper de levering kan weigeren.

9. Betaling

9.1. Alle betalingen zullen geschieden in Euro behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

9.2. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen of enige andersluidende vermelding vooraan op de factuur zijn de facturen onmiddellijk bij hun ontvangst betaalbaar. Zij zullen vanaf hun vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een interest opbrengen zoals voorzien in de wet op de betalingsachterstand van 2 augustus 2002. De koper mag in geen geval schuldvergelijking inroepen.

9.3. Protesten nopens de gefactureerde bedragen dienen te worden geformuleerd binnen de 8 dagen bij aangetekende brief, respectievelijk na de levering, en de ontvangst van de factuur.

9.4. Alle huidige en toekomstige belastingen, heffingen of taksen, van welke aard ook, verbonden aan de verkoop van de door de verkoper geleverde goederen zijn ten laste van de koper.

9.5. In geval van niet-betaling van de factuur op haar vervaldag, heeft de verkoper tevens het recht, zonder voorafgaande aanmaning, op een aanvullende vergoeding van tien procent (10%) van de verkoopprijs met een minimum van vijfentwintig Euro (25 EUR). De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

9.6. De prijzen zijn netto, BTW niet inbegrepen.

9.7. De verkoopprijzen zijn deze geldig op de datum van levering aan de koper.

10. Financiële waarborgen

10.1. Indien het de verkoper toeschijnt dat het krediet van de koper aangetast wordt, bijvoorbeeld wanneer er gerechtelijke maatregelen genomen worden tegen die koper en/of wanneer er zich zaken voordoen die de goede uitvoering van de overeengekomen verbintenissen bemoeilijken of onmogelijk maken, dan heeft de verkoper het recht, zelfs bij gedeeltelijke of gehele verzending van de goederen, de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten en bijkomende waarborgen te eisen.

10.2. In geval van weigering door de koper heeft de verkoper het recht om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de rechten van de verkoper om enige schadevergoeding te eisen.

11. Ontbindend beding

11.1. In geval van een ernstige tekortkoming door de koper van zijn verbintenissen, zoals onder andere het laattijdig betalen of het niet in ontvangst nemen van de bestelde goederen, kan de verkoper de overeenkomst ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder afbreuk te doen aan de rechten van de verkoper om enige schadevergoeding te eisen. De wil tot ontbinding van de verkoper zal genoegzaam blijken uit het feit van het versturen van een aangetekende brief die daarvan melding maakt.

11.2. In alle andere gevallen dan laattijdige betaling waarvoor artikelen 9.2 en 9.4 gelden, heeft de verkoper het recht op een schadevergoeding van vijftien procent (15%) van de koopprijs, met een minimum van honderd vijfentwintig Euro (125 EUR), onverminderd het recht van de verkoper om een hogere schade te bewijzen.

12. Verborgen gebreken – aansprakelijkheid

12.1. Onverminderd de toepassing van het gemeen recht omtrent verborgen en zichtbare gebreken, zal de verkoper een onbetwist verborgen gebrek of gebrek aan overeenstemming bij de levering van de goederen dat niet het gevolg is van onoverwinnelijke onwetendheid van de verkoper of van een foutieve tussenkomst van de koper of derden, verhelpen door vervanging met eenzelfde of gelijkaardig goed (bij einde productie of voorraad) of herstelling, naar keuze van de verkoper.

12.2. De verkoper wordt eigenaar van de vervangen onderdelen.

12.3. De verkoper zal buiten wat is bepaald in artikel 12.1 tot geen enkele andere garantie of

schadevergoeding gehouden zijn, behoudens in geval van opzet van de verkoper.

12.4. Onder voorbehoud van alle andere rechten, is de verkoper in geen geval gehouden tot enige

schadevergoeding indien:

- niet kan aangetoond worden dat de gebreken op het ogenblik van het in het verkeer brengen van

de goederen aanwezig waren;

- de verkoper, gezien de stand van wetenschap en techniek niet op de hoogte kon zijn van de

aanwezigheid van de gebreken;

- in geval de gebreken te wijten zijn aan de conceptie van de zaak waarin de goederen

geïncorporeerd, geïnstalleerd of gemonteerd worden;

- de schade te wijten is aan fouten van de koper, of enige derde, waaronder onder andere foutieve

instructies, foutieve manoeuvres, verkeerde bediening, transformaties;

- de gebreken het gevolg zijn van de overeenstemming van de goederen met dwingende

voorschriften uitgaande van de overheid;

- indien de schade te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of aan een onderhoud dat in strijd

is met het onderhoudsboekje of de onderhoudsvoorschriften opgesteld door de verkoper of

producent;

- indien de schade te wijten is aan de tussenkomst van een niet door de fabrikant erkende derde.

12.5. De koper zal de verkoper vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die derden tegen hem zouden kunnen richten op grond van enig gebrek of schade voortvloeiende uit de omstandigheden zoals opgesomd in artikel 12.4.

12.6. In het algemeen zal de verkoper niet gehouden zijn, behoudens in geval van opzet, tot enige

schadevergoeding voor enige indirecte of onrechtstreekse schade, zoals onder andere schade aan

andere goederen van de koper, verlies van een kans of verliezen verbonden aan de professionele

activiteit van de koper, winstderving, daling van omzet, en verlies van klanten of data.

13. Montage en installatie

13.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen maakt montage en installatie nooit deel uit van de overeenkomst. Nochtans kan de verkoper schriftelijk akkoord gaan om onder bepaalde voorwaarden, gespecialiseerde arbeiders, installateurs of monteurs, op aanvraag van de koper, te verzoeken deze montage en installatie te doen. In dit geval gebeuren de prestaties van deze arbeiders, installateurs of monteurs op kosten en op verantwoordelijkheid van de koper.

13.2. De koper moet op zijn kosten alle bijstand, materiaal en materie die voor de montage nodig zijn ter beschikking stellen.

14. Intellectuele eigendomsrechten

Koper heeft het recht de producten apart of ingebouwd in eigen producten te gebruiken en op de markt te brengen.

Koper heeft geen licentie op intellectuele eigendomsrechten in de ruimste zin van het woord van verkoper en zal geen inbreuk maken op deze intellectuele eigendomsrechten, deze aanpassen, acties ondernemen die de waarde van deze intellectuele eigendomsrechten beïnvloeden of op een andere manier met deze intellectuele eigendomsrechten interfereren.

Zonder toestemming van de verkoper mag de koper de producten of gedeelten ervan niet kopiëren, niet aan reverse engineering of aan decompiling doen, de producten of gedeelten ervan analyseren, noch de producten of gedeelten ervan aanpassen zodat zij voor een ander gebruik geschikt worden.

15. Overmacht

15.1. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die zich buiten de wil van één der partijen voordoen na de totstandkoming der overeenkomst, niet aan hen kunnen worden toegerekend en de uitvoering van de overeenkomst verhinderen zoals daar zijn: natuurrampen, terrorisme, politieke onrust of oorlog, brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, tekortkomingen van toeleveranciers, beperkingen in het energieverbruik,

enz.

15.2. De partij, die zich op de bovenbedoelde omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

15.3. Indien de overmachtsituatie bij één der partijen langer duurt dan veertig (40) dagen zal de overeenkomst door de andere partij kunnen beëindigd worden bij aangetekend schrijven zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.

15.4. Het bestaan van één van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid uit hoofde van de niet uitvoering van de overeenkomst tijdens de overmachtsituatie, zowel van de verkoper als van de koper.

16. Toepasselijk recht

De overeenkomst wordt exclusief beheerst en is opgesteld naar Belgisch recht, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980.

17. Bevoegde rechtbanken

In geval van betwisting, zijn exclusief de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de verkoper gevestigd is, bevoegd, onverminderd het recht van de verkoper om enig geschil voor een andere bevoegde rechtbank te brengen.

18. Taal

Enkel de Algemene Verkoopwaarden in de Nederlandse taal zijn maatgevend voor enige interpretatie van de gebruikte bewoordingen. De vertalingen in de Franse, Engelse, Duitse of een andere taal, zijn enkel opgesteld door de verkoper voor de verstaanbaarheid van de koper.

19. Persoonsgegevens

De door de koper verstrekte persoonsgegevens zullen door EREA Energy Engineering BVBA, Ruggeveldstraat 1, 2110 Wijnegem (RPR 0543.482.783, Rechtbank van Koophandel te Antwerpen) geautomatiseerd worden verwerkt in het kader van het beheer van het klantenbestand. De gegevens kunnen tevens worden verwerkt voor promotie - en prospectiedoeleinden en om de koper te informeren over de onderneming, producten en diensten van de verkoper. Indien de koper dit niet wenst, kan hij zich kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing redenen door de verkoper een eenvoudig verzoek hiertoe te richten per brief.

De persoonsgegevens van de koper kunnen worden meegedeeld aan andere verbonden en geassocieerde ondernemingen. Op eenvoudig verzoek per brief kan de koper hiervan een lijst verkrijgen. De koper kan steeds om mededeling en verbetering van zijn persoonsgegevens vragen. Ook hiertoe volstaat het per brief met EREA Energy Engineering contact op te nemen.

Bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, wordt een openbaar register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van de persoonsgegevens. Indien de koper bijkomende inlichtingen wenst over de wijze waarop EREA Energy Engineering gegevens verwerkt, kan hij dit register raadplegen.